Rüzgarlı Cad. 14/151 Eser İş Merkezi ULUS ANKARA 0 ( 850 ) 304 46 92

I. GİRİŞ
Farklı iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişim, zamanla teknolojik
gelişmelere de ayak uydurarak elektronik ortama taşınmıştır.
Günümüzde bilgi alış-verişi başta olmak üzere her türlü iletişim
elektronik ortamda yapılmaktadır.
Eskiden elle yapılan birçok iş ve işlem hızla elektronik ortama ta-
şınmaktadır. Bu gelişmelerin sonucunda bilgi çağı olarak nitelendirilen
çağımızda, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın her
alanına girmiştir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin, yükümlülük getirdiği kişiler
açısından hukuksal boyutu ile bağlayıcı olması için mevzuatta bu
işlemlerin geçerliliğini ve bağlayıcılığını kabul ederek hukuksal değer
kazandırmak gerekmektedir.
Bu hem elektronik ortama hukuksal bir koruma ve düzen getirecek
hem de elektronik ortamda yapılan işlere olan güveni artıracaktır.
Elektronik imza böyle bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Bunun için mevcut hukuki düzenlemelerin yeniden yapılandırılması-
nın yanında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hazırlanmış ve kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir.


ELEKTRONİK İMZA
VE ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ
YASAL DÜZENLEMELER

A. ELEKTRONİK İMZA
Gelişip değişen ve dinamik bir yapıya sahip olan teknoloji karşı-
sında, hukuki işlemlerin elektronik yoldan yapılmasına olanak verecek
şekilde kanunlarda yer alan düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi
zorunluluğu doğmuştur. Elektronik imzanın gündeme gelmesi
ve uygulama alanı bulması, bu ihtiyaçlara karşılık verme çabalarının
bir sonucudur.

Elektronik imza, elektronik ortamda gerçekleştirilen belgelerde el
ürünü imzanın doğurduğu hukuki sonuçları sağlamaktadır.
Dijital imza olarak da tanımlanabilecek olan elektronik imza, el
yazısı ile atılan imzanın sahip olduğu özellikleri, elektronik belgeler
bakımından da sağlamaya çalışan bir yöntemdir. Şifreleme yöntemleri
sayesinde, elektronik olarak imzalanan bir belgenin, sadece elektronik
imzanın sahibi olan kimse tarafından düzenlendiği tespit edilebilmektedir.
UNCITRAL tarafından 2001 yılında hazırlanan Elektronik İmza
Model Kanun Tasarısında elektronik imzanın tanımı şu şekilde yapılmıştır:
“Elektronik imza, veri mesajı ile ilintili olarak imza sahibini teşhis etmede
kullanılabilen ve veri mesajında yer alan bilgilerin imza sahibi tarafından
onaylandığını gösteren, veri mesajı ile mantıklı bir şekilde ilişkilendirilmiş veya
veri mesajına eklenmiş olan elektronik biçimdeki veriyi ifade etmektedir.”
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik imzanın tanımında
model olarak alınan Avrupa Birliği’nin 1999/93 sayılı Direktifinin
2. maddesinde: “Elektronik imza, mantıken diğer elektronik verilere bağlı
yada bileşik olan ve bir tasdik yöntemi ile oluşturan elektronik formdaki bir
veridir” denilmiştir.
Elektronik İmza Kanunu ve Getirdiği Düzenlemeler, Elektronik İmza Kanunu hazırlanırken kanuna alınacak tanım üzerinde ortak bir görüşe varılması için tartışmalar yapılmış, AB Direktifinde yer alan tanımın çerçeve
tanım olması nedeniyle, üye ülkelerin iç hukuklarına ve gelişen teknolojiye göre
genişletilebileceği görüşü ile 1999/93/EC nolu Direktifte yer alan tanıma uygun bir tanıma kanunda yer verilmesi konusrgisi, Saunda çoğunluk görüşü sağlanmıştır.

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu ( ETKK ) elektronik imza
ile ilgili olarak şöyle bir tanım yapmıştır: “Elektronik imza, bir bilginin
üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan ve
tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla
garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşmuş bir seti ifade eder.”
Başka bir deyişle elektronik imza, kişilerin kimliklerinin elektronik
ortama taşınmasının bir aracı olup, kısaca elektronik ortamda yaratılan
kimlik bilgisidir.
Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik imza; başka bir elektronik
veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve
kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmıştır.
Kanundaki tanımına göre elektronik imza, güvenli elektronik imza
ve basit elektronik imza olarak ikiye ayrılabilir.
Elektronik imzanın kanuni tanımı, güvenli elektronik imzayı tanımlamaktadır. Belli bir
sayısal şifre ile kodlanmadan bilgisayar ekranına kalemle atılan imza,
biometrik imza, dijital imza ve el ürünü imzanın tarayıcıdan (scanner)
geçirilerek taranması, elektronik ortama atılması ve bu şekilde saklanarak
elektronik ortamda kullanılması basit elektronik imza olarak
adlandırılabilir. Basit elektronik imza, bu şekilde oluşturulduktan
sonra elektronik belgelere eklenebilmektedir.
Gelişmiş veya güvenli elektronik imza ise, basit elektronik imzanın tanımına verinin bütünlüğünün
korunduğunu göstermesi yanında imzalayanın kimliğinin de
tespitinin mümkün olduğu imza denilebilir.
Güvenli ve basit elektronik imza ayrımı, ispat hukuku açısından
önem taşımaktadır. Elektronik İmza Kanunu’nda güvenli elektronik
imza olarak tanımlanan ancak teknik olarak dijital imza olan elektronik
imza, sadece elektronik ortamda kurulan sözleşmelerde değil, bunların
dışında teknolojinin diğer imkanları kullanılarak yaratılan kayıtlarda
da kullanılabilmektedir.

B. ELEKTRONİK SERTİFİKA
Elektronik sertifika Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan ifadelerden
yola çıkıldığında, imza sahibinin imza doğrulama verisini ve
kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıt olarak tanımlamak
mümkündür.
Elektronik İmza Kanunu’na göre yetkili kurumlar olan
sertifika hizmet sağlayıcıları, e-imza oluşturma verisini ve e- imza
doğrulama verisini, imza oluşturma araçlarının içerisinde üreterek
kullanıcılara güvenli bir yöntemle dağıtır. Sertifika hizmet sağlayıcıları
tarafından, bir kullanıcı için imza doğrulama verisini yine elektronik
ortamda saklanan ve sertifika adı verilen uluslar arası geçerliliğe sahip
bir biçimde oluşturur.
Oluşturulan sertifika içerisinde kime ait olduğu, geçerlilik tarihi
gibi bilgilere mevcuttur. Elektronik imza sahibinin kimlik bilgilerini
imza doğrulama verisine bağlayan bir elektronik kayıt olduğu için, bir
nüfus cüzdanı ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu sertifika, elektronik
imza sahibi için onu üreten sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından
elektronik olarak imzalanır.
Elektronik sertifikalar 5070 sayılı Kanun’a uygun olarak faaliyet
göstermesi gereken elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından,
belirli ücret karşılığında temin edilebilir.
Elektronik sertifikaların kullanıma başlama ve bitiş zamanı vardır.
Bu itibarla elektronik sertifikaların kullanımı süre ile sınırlıdır. Genel
uygulamada bu süre bir yıl olarak öngörülmüştür.
8 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik sertifikanın tanımı yapılmamış,
ancak nitelikli elektronik sertifikada bulunması gereken hukuklar anlatılmak suretiyle
nitelikli elektronik sertifikadan bahsedilmiştir.


c. ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICISI
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS), elektronik sertifika,
zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bunlar
açık anahtar sahibinin kimliğini sertifikaya bağlar, bu şekilde onaylar,
açık anahtarların yayınlanma görevini yüklenir, özel anahtarların güncellenmesi,
sertifika bilgilerinin saklanması gibi görevleri üstlenirler
ve yaptığı bu işler bakımından hukuksal sorumluluk altına girerler.
Verilecek olan sertifika içerisindeki bilgilerin bütünlüğü ve doğruluğu
sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından bu şekilde garanti altına alınmaktadır.
Hem Avrupa Birliği’nin Elektronik İmzalar Hakkındaki Direktifi’nde
hem de 5070 sayılı Kanunda elektronik sertifika hizmet sağlayı-
cıları, elektronik sertifika çıkaran ya da e-imza ile ilgili diğer hizmetleri
veren gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.


d ELEKTRONİK İMZANIN ÖZELLİKLERİ
Elektronik imza, elektronik bir kaydın bütünlüğü ve doğruluğunun
ispatı ile kaydın sahibi arasında ilişki kuran elektronik bir kayıttır. Bu
itibarla imza sahibinin adı ya da rolü altında işlem gören, reddedilmeyen
güvenlik politikası altındaki bazı eylem ve olayların formdaki kanıtı
olarak kabul edilen elektronik imzanın, bazı özellikleri ve fonksiyonları
vardır. İnkar edilmezlik, doğrulama, erişim kontrolü ve bütünlük
elektronik imzanın temel unsurlarıdır.
İnkar edilmezlik elektronik imzanın en önemli özelliğidir. Gönderici
elektronik imza kullanarak gönderdiği mesajdaki imzayı inkar
edemez.Bu şekilde hukuki uyuşmazlık ortaya çıktığı zaman, gönderici
taraf mesajından sorumludur. Karşı tarafın bir mesaja, sözleşmeye ya
da ödemeye ilişkin isteği, bu mesajın karşı tarafın tek taraflı iradesiyle
reddedilemeyeceğine güvenebilmesi ile yakından ilişkili olan bu özellik
elektronik ticaret için de hayati bir öneme sahiptir.

Doğrulama ise, belgeyi imzalayan kişinin kimliğinin doğrulanması
yoluyla, işleme katılanın kim olduğu kesin bir şekilde belirlenir. Elektronik
imza, alıcı ve göndericinin kimliğini tanımlayabilir. Kimlik tespiti
de denilebilecek bu özellikte tespit çabuk, nesnel ve otomatik olarak
yapılmaktadır.Elektronik imza sahibi imza üzerindeki kontrolünü
kaybetmedikçe, taklidini yapmak mümkün değildir.
Elektronik imza ile imzalanarak gönderilmiş bir veriye sadece izin
verilmiş kişiler ulaşabilir.Bu özellik erişim kontrolü olarak adlandı-
rılmaktadır. Yetkili alıcı, okuduğu deşifre edilmiş mesajı bir başkasına
gönderecek ise veya içeriğini değiştirecek ise artık kendi imzası ile
şifreleyebilecektir.
Verinin gönderildiği andan itibaren mesaj içeriğinin hiç değişmediği,
mesajın hiçbir şekilde alıcının gizli anahtarına sahip olmayan biri
tarafından açılamayacağı ve göndericinin de mesajı artık değiştiremeyeceği
elektronik imzanın bütünlük özelliği ile ifade edilebilir. Bu şekilde
verinin bütünlüğü korunmaktadır. Elektronik bir veride elektronik
imzanın bulunması, bu verinin değiştirilmediğinin ve ulaşılamadığının
bir kanıtıdır.


e. ELEKTRONİK İMZANIN KULLANIMINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
Elektronik imzanın uygulamaya konulması ve kullanımının yaygınlaştırılması
sürecinde dünyada ve ülkemizde başlatılan faaliyetler
ile ya mevcut mevzuatlarda düzenleme yapılmış ya da yeni bazı yasal
düzenlemelere gidilmiştir.
Okunabilir bir durumdaki bilginin kimsenin okuyamayacağı bir bilgi haline dönüş-
türülmesi kriptografi teknolojisinin yardımıyla mümkündür.Bu süreçte bilgi alıcı
haricinde kimsenin okuyamayacağı veya değiştiremeyeceği bir şekilde kodlanmaktadır.
Mesajın deşifre edilmesi için matematiksel bir formül olan algoritmaya ve bir
anahtara ihtiyaç vardır.
1. Yabancı Ülkelerdeki Uygulamalar
İnternet kullanımının artması, elektronik ticaretin gelişmesi ile
birlikte gündeme gelen elektronik imza konusunda ilk olarak yapılan
çalışmalardan birisi, Birleşmiş Milletler Uluslar- arası Ticaret Hukuk
Komisyonunca hazırlanarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul
edilen UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu çalışmasıdır.
Ayrıca Avrupa Birliği tarafından 1999/93/EC sayılı ve 13 Aralık
1999 tarihli Elektronik Elektronik İmzanın Müşterek Çerçeve Şartları-
nın Belirlenmesi Hakkındaki Hakkındaki Avrupa Birliği Yönergesi ile
2000/31 sayılı ve 8 Haziran 2000tarihli Elektronik Ticaret Hakkındaki
Avrupa Birliği Yönergesi çıkarılmıştır.Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ise, 30 Kasım 1999 tarihinde “Elektronik İmza Yönergesi” adı altında
bir yönerge imzalayarak, elektronik ticaretin gelişmesi bakımından
önemli bir adım atmışlardır. Üye ülkeler elektronik imza konusunda,
kendi kanuni düzenlemelerini yapacaklar ancak iç hukuklarında yapacakları
bu düzenlemelerde yönergede öngörülen hususları da göz
önünde bulunduracaklardır.
Elektronik Ticaret Model Kanun Tasarısı 16 Aralık 1996 tarihinde
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Bu kanun ile
elektronik ticaret alanında hukuki güvence sağlanmak istenmiştir.
Elektronik İmza Model Taslağı ise, elektronik imzalarla ilgili genel
esasları belirlemeyi amaçlayan çerçeve bir yasadır. 30 Ocak 2001
tarihinde yayımlanmış olup, bu model kanun ile elektronik imza konusunda
ülkelerin çıkaracakları kanunlar için model taslak oluşturup,
çeşitli ülkelerin farklı mevzuatlar geliştirmesi, önlenmek istenmiştir.
Avrupa Birliği’nin elektronik ticaret ve elektronik imza konusunda
önemli iki direktifi bulunmaktadır. Bunlardan birisi 8 Haziran 2000
tarihli ve 2000/31 AB sayılı Elektronik Ticaret Direktifi’dir. Avrupa
21 Uncıtral’in açılımı, United Nations Commission on İnternational Trade Law’dır.
Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ticaret Yasası Komisyonu olarak da bilinmektedir.
Birlik üyesi ülkeler 16 Ocak 2002 tarihine kadar bu direktifi iç hukuklarında
uygulamak zorundadır.
Diğer direktif, 13 Aralık 1999 tarihli ve 1999/93/EC AB sayılı
Elektronik İmza Direktifi’dir. Avrupa Topluluğu Telekomünikasyon
Bakanlığı Kurulu 30 Kasım 1999 tarihinde üye ülkelerde elektronik
imzanın kabulünü gerçekleştirmeyi hedefleyen Elektronik İmza direktifini
kabul etmiştir. Elektronik imza hakkındaki bu direktiflerle sınır
aşırı elektronik iş ilişkilerinin karşısında duran engeller kaldırılmak
istenmiştir.
Bu Direktifin 13/1. maddesi Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için
Elektronik İmza Direktifi’ne uyum sağlamak üzere 19 Temmuz 2001
tarihine kadar gerekli yasa, düzenleme ve idari hükümleri yürürlüğe
koymalarını öngörmüştür.
Elektronik imza ile ilgili düzenleme yapan diğer ülkelerin başında
Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. 1 Ekim 2000 tarihinde “Eyaletler
Arası veya Dış Ticarette Elektronik Kayıtların ve İmzaların Kullanılmasını
Kolaylaştıracak Kanun” ile yapılan yasal düzenleme ile elektronik
imza, hukuki bakımdan el ürünü olan imzanın doğurduğu hukuki
sonuçları doğurabilecek düzeye gelmiştir. Federal boyutta yapılan bu
düzenleme ile elektronik ortamda gerçekleştirilen her türlü işlemin,
hukuken korunan yasal işlem haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu
ülkede elektronik imzaların statüsü, Standart Elektronik İşlemler Yasası,
Ulusal ve Uluslararası Ticarette Elektronik İmza Yasası ve Devlette
Kırtasiyenin Azaltılması Hakkında Yasa olmak üzere üç kanunla
düzenlenmeye çalışılmıştır.
Avrupa Birliği’ne üye olan, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya,
Yunanistan, İtalya, Macaristan, İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Portekiz,
Lüksemburg, İspanya, Hollanda, Polonya, Slovenya, Malta, Estonya
ve Çek Cumhuriyeti 99/93/EC sayılı Direktife uygun olarak başta
elektronik imza olmak üzere elektronik ortamda yapılan işlemlere
uygulanacak kanuni düzenlemeleri tamamlamışlardır.
Kanada, Arjantin, Meksika, Kolombiya, Ekvator, Bermuda gibi
ülkeler bu konuda taslak metinlerini hazırlamışlar, Ekvator ve Meksika
haricindeki diğer ülkeler, elektronik imza ile ilgili mevzuatlarını
yürürlüğe koymuştur.
Japonya, Singapur, Hindistan, Hong Kong, Çin Cumhuriyeti, Rusya,
Malezya ve Tayland elektronik imza konusunda yasal düzenleme
yapmış, Tayvan ise yasa taslağını hazırlama sürecindedir.
Slovak Cumhuriyeti, İsrail, Avustralya, Gibralta, Norveç ve Ukrayna
elektronik imza konusunda yasal düzenlemelerinin bir kısmını
tamamlamış, Bulgaristan ise bu konuda bir taslak hazırlamıştır.
2. Ülkemizdeki Uygulamalar
Elektronik İmza kanunu ile ilgili olarak düzenleme yapılmadan
önce, elektronik ortamda yapılan işlem ve eylemlere ilişkin olarak bazı
yasalarımızda düzenlemeler yapılması yoluna gidilmiştir.
27.5.1981 tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4487
sayılı ve 15.12.1999 tarihle kanunla değiştirilen 22. maddesinin g ve
takip eden fıkralarında, kuruma her türlü iletişim araçları ile yapılan
yayın, duyuru ve reklamları izleyerek yanıltıcı olup olmadıklarını tespit
ederek yasaklamak ve gereğini yapmak görevi yüklenmiştir.Bu
madde de ifadesini bulan her türlü iletişim araçları içerisine elektronik
haberleşme araçları ile bilgi işlem ağı kullanılarak yapılan yayın ve
haberleşmeler girmektedir. Bu düzenleme, kanunun teknolojik geliş-
melerin gerisinde kalmasını önlemek amacıyla yapılmıştır.
28.3.2001 tarihinde kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenen suç radyo,
televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim
araçları ile işlenmesi halinde verilecek para cezası artırılmıştır.36 Kanun
koyucu suçta kullanılan iletişim araçlarının gelişmiş teknolojinin
ürünü olması durumunda verilecek cezayı ağırlaştırmıştır.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na 21.2.2001 tarihinde 4630 sayılı
Yasa’yla getirilen değişiklik ile 25., 72. ve ek 4. maddelerinde, eserin
yayınlanmasında her türlü iletişim aracı yanında dijital iletişim de
sayılmıştır37 Bu düzenleme de elektronik ortamda yapılan işlemlerin
yaygınlaşmasına güzel bir örnektir. Elektronik ortamda yapılan işlem
ve eylemlerin hukuki koruma altına alınması ihtiyacını karşılamak
için bu tür düzenlemelere gidilmiştir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,38 özellikle e-dönüşüm sü-
recinde hazırlanmış ve 9.10.2003 tarihinde kabul edilmiştir. Kanunun
amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve
açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu şekilde, kamusal
güvenliği ilgilendiren konular saklı kalmak kaydıyla, hakkında yapılan
işlemlerle ilgili bilgi edinmek isteyen her vatandaş, elektronik
ortamı kullanmak suretiyle dilediği devlet kurumundan bilgi alabilecektir.39
Elektronik imza ile ilgili bir kanuna ihtiyaç duyulması, bilişim teknolojilerindeki
son gelişmelere paralel olarak Türk vergi hukukunda
da “elektronik defter”, “elektronik belge” ve “elektronik kayıt” gibi kavramlara
yer verilmesi ile daha da artmıştır. Bu bağlamda Vergi Usul
Kanun’un 175. maddesine 4108 sayılı Kanun’la 4. fıkra eklenmiştir.
Yine Vergi Usul Kanunun 4369 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile deği-
şik mükerrer 257. maddesinin 3. ve 4. bentleri, bu kavramlara bağlı
düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca 213 sayılı Kanunun 242. maddesine
4731 sayılı Kanun’la yeni bir fıkra eklenmiştir.
Bazı yasalarda elektronik ortamda işlem yapılmasından ve ileri
iletişim teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanan değişikliklere
gidilirken, Türkiye’de elektronik imza ile ilgili ilk çalışmalar Elektronik
Ticaret Koordinasyon Kurulu tarafından başlatılmıştır. Bu Kurul,
8 Mayıs 1998 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nın koordinasyonunda
kurulmuş olup, elektronik imza, elektronik ticaret gibi konularda çalışmalar
yapmaktadır.
Adalet Bakanlığı ETKK Hukuk Çalışma Grubu bünyesinde yürü-
tülen elektronik ticaretin hukuki boyutuna ilişkin çalışmalara öncelik
verilmesi konusunda girişimlerde bulunmuş, elektronik imzanın gerektirdiği
teknik ve idari gereksinmeleri karşılayan yasal bir düzenleme
yapmak için çalışmalara başlamıştır. Daha sonra Adalet Bakanlığı
bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak, Elektronik İmza Kanunu
Tasarısı’nı hazırlayıp, meclis gündemine taşımıştır.
Kanun taslağı hazırlanırken Adalet Bakanlığı ile ETKK Hukuk Çalışma
Grubu karşılıklı olarak toplantılar ve bilgi alışverişi ile çalışmalar
yürütülmüştür. AB’nin 1999/93/EC sayılı Elektronik İmza Direktifi ile
2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifi ve UNCITRAL tarafından
hazırlanan elektronik ticaret konusundaki örnek kanun ve elektronik
imza konusundaki yeknesak kurallar dikkate alınmıştır.
Elektronik İmza Kanunu’nun hazırlanması sırasında ayrıca 22
Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe giren Alman Elektronik İmza Kanunu’ndan
da yararlanılmıştır.


f ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ MEVZUAT
1) ELEKTRONİK İMZA KANUNU
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 15 Ocak 2004 tarihinde
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiş, 23 Ocak 2004
tarihinde 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun yayımı yayınlanma
tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği Kanunun 25. maddesinde
belirtilmiş ve 24 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Elektronik imzanın uygulanması için gerekli teknik ve idari ihtiyaçlar
göz önüne alınarak çıkarılan Kanun, aynı zamanda 1999/93/EC sayılı
AB Direktifi’ne de uygun bir içeriğe sahiptir. Ancak elektronik veri,
elektronik sözleşme gibi konulara yer verilmemiştir.
İdari ve teknik açıdan gerekli alt yapıyı sağlaması ve elektronik
sertifika hizmet sağlayıcıları üzerinde denetim ve idari yaptırım yetkisine
sahip olması için Kanun’un 20. maddesi ile Telekomünikasyon
Kurumunu görevlendirilmiştir. Kanunun altı aylık yürürlüğe girme
sürecinde Kurum kendisine verilen görev gereği Elektronik İmza Kanunu
ile ilgili yönetmeliği hazırlamıştır.


2. ELEKTRONİK İMZA KANUNU’NUN UYGULANMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 20. maddesinde belirtildiği
şekilde Telekomünikasyon Kurumu, bütün kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil kuruluşların temsilcilerinden oluşan Ulusal Koordinasyon
Kurulu (UKK) kurarak çalışmalara başlamıştır. UKK, çalışmaları
sırasında alt komisyonlar şeklinde iş bölümü yapıp yönetmeliğin taslağını
hazırlamıştır.
Güvenli elektronik imza oluşturma araçları, güvenli elektronik
imza doğrulama araçları, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik
sertifika hizmet sağlayıcısının sorumlulukları, nitelikli elektronik
sertifikaların iptal edilmesi, yabancı elektronik sertifikaların
çıkarılacak yönetmeliklerle hükme bağlanması yine Elektronik İmza
Kanunu’nun 20. maddesinde belirtilmiştir.Yönetmelik 37 maddeden
oluşmaktadır.


3. ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK
KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ
Elektronik İmza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 34. maddesine dayanılarak çıkarılan
tebliği, adı geçen yönetmelik ile aynı tarihte 6 ocak 2005 tarihinde
25692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Elektronik imzaya ilişkin
çalışma süreçlerini ve teknik kriterleri Yönetmelikten daha detaylı olarak
düzenleyen tebliğ, 13 maddeden oluşmaktadır.
Tebliğde, elektronik sertifika uygulama esasları, sertifika ilkeleri,
nitelikli elektronik sertifika başvurusu, sertifikanın oluşturulması,
yenilenmesi, iptal edilmesi, imza oluşturma ve doğrulama verileri
ile araçları, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının işleyişi, kullandıkları
sistem, cihaz, personel, zaman damgası, güvenlik gibi konular
düzenlenmiştir.


4. KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ OLUŞTURULMASI
HAKKINDA GENELGE
Elektronik İmza Kanunu, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
olmada bir sınırlama getirmemiştir. Aksine isteyen ve gereken şartları
sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı ve özel hukuk gerçek
ve tüzel kişileri ESHS olabilmektedir.
Kanunun 15. ve 19. maddeleri gereği kamu kurum ve kuruluşları,
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı oldukları takdirde Telekomünikasyon
Kurumu’nun denetiminden muaf tutulmaktadır. Aynı statüde
sayılabilecek devletin iki kurumunun birbirine denetlettirilmemesi
başta makul gibi görülse de, Elektronik İmza Kanunu bahsinde belirttiğimiz
bir takım sakıncaları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerle
denetim yetkisi olmamakla beraber Telekomünikasyon Kurumu,
kamusal alanda elektronik imzaya yönelik alt yapı çalışmalarının tek
elden yönlendirilmesi amacıyla, bir genelge taslağı hazırlayarak EDönüşüm
Türkiye İcra Kuruluna vermiştir.53 Daha sonra bu taslak
2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kamu sertifikasyon merkezi oluşturulması gerekçesi, elektronik
sertifika hizmet sağlayıcısı olacak kamu kurum ve kuruluşları ile diğer
özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri arasında ortaya çıkacak sıkıntıları
ortadan kaldırmaktır.


5.E. SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, Elektronik İmza Kanunu’nun
13. maddesine göre kanundan doğan yükümlülüklerine yerine
getirirken doğacak zararların karşılanması için aynı zorunlu trafik
mali sorumluluk sigortasına benzer bir yapı ESHS için de getirilmiş ve
bunların da sertifika mali sorumluluk sigortası yaptırmaları öngörülmüştür.
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının yaptırmak zorunda
olduğu sertifika mali sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan
yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
10 maddeden oluşan yönetmelik, sertifika mali sorumluluk sigortası
yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektedir. Sertifika mali sorumluluk sigortasının kapsamında,
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının güvenli ürün ve sistemleri
kullanma, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütme, sertifikaların taklit
ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla zarar görecek olanlara karşı doğacak hukuki sorumlulukların
teminat altına alınması yer alır.


6. DİĞER KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELER
Elektronik imzanın kullanımına işlerlik kazandırmak amacıyla, el ürünü imza ile eşdeğerde görülmüş ve Elektronik İmza Kanunu, el
ürünü imza ile düzenlemenin yapıldığı 818 sayılı Borçlar Kanununda değişiklik yapılmıştır.
Bu amaçla 5070 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile 818 sayılı Borçlar
Kanunu’nun 14. maddesine bir cümle eklenmiştir. Bu şekilde, el ürünü
imza ile ilgili düzenleme yapan mevcut yasal düzenleme gelişen teknolojinin
doğurduğu ihtiyaçlara cevap verebilecek hale getirilmiştir.
Düzenlemede, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı ispat
gücüne sahip olacağı belirtilmiştir. Bu durum elektronik imzanın kullanımını
yaygınlaştıracak ve güvenilirliğini artıracaktır. İstisnası 5070
sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen özel merasimi gerektiren iş-
lemlerde elektronik imza kullanılamayacak, kullanılması durumunda
işlem 5070 sayılı Yasa’nın 22. maddesine rağmen geçersiz olacaktır.
Elektronik imza ile imzalanmış belgelerin uygulamada ispat vasıtası
olarak kullanılması durumunda hangi delil kategorisinde olacağı
konusunda doktrinde çok tartışmalar yapılmıştır. Kimi zaman
özel hüküm sebeplerinde takdiri delil olarak değerlendirilebileceği
söylenmiş, kimi zamanda el ürünü imza ile aynı hukuki güvenceyi
sağlayabilmesi nedeniyle kesin delil olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.
Bu tartışmalar 5070 sayılı Kanun’da 1086 sayılı Kanun’un
295 maddesine ek olarak bir madde getirilmiştir. 23. maddesinin 2. fıkrasında Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun 295. maddesine ek olmak üzere 295/A maddesi eklenmiş
ve bu maddeye göre, “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan
elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye
kadar kesin delil sayılırlar” denilmiştir. Elektronik imza ile tanzim edilen
elektronik veriler, senet hükmünde sayılmaktadır. Bunun sonucu
ispat hukuku bakımından aksi ispat edilinceye kadar kesin delil olarak
kabul edilmesi gerekir.
Elektronik imza ile ilgili bir takım görevlerin verildiği Telekomü-
nikasyon Kurumu ile ilgili olarak, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun 7.
maddesinde Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16 bent halinde sayı-
lan görevlerine, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile ek bir görev
daha eklenmiştir. 5070 sayılı Kanun’un 24. maddesinde, “Elektronik
İmza Kanunu ile verilen görevleri yapmak” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.


SONUÇ
Elektronik imza kavramı, uygulamaya ve hukuk sistemimize 5070
sayılı Elektronik İmza Kanunu ile birlikte girmiştir. Toplumumuzun
çoğu tarafından bilinmeyen ancak hem uluslararası ilişkilerde hem de
modern toplumlarda günlük hayatta sıkça kullanılan elektronik imza,
günlük hayatı ve iş hayatını kolaylaştıran bir vasıtadır.
Avrupa Birliği’ne girme çabalarımızın devam ettiği bir süreçte
Avrupa Birliğine üye ülkelerin uygulamaları da bize yol göstermiş,
elektronik imzalar için topluluk çerçevesi konusunda 13 Aralık 1999
tarihli 1999/93/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
temel alınarak 5070 sayılı Kanun hazırlanmıştır.
15 Ocak 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edilerek resmi gazetede yayımlanan Kanun, 24 Temmuz 2004 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra Kanunda yetkilendirilen
Telekomünikasyon Kurumu ikincil mevzuat çalışmalarına başlamış ve
ilgili yönetmelik çıkarılmıştır. Ardından yönetmeliğe dayalı tebliğler ve
genelgeler ayrıntıları ile uygulamayı belirlemek açısından düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.Elektronik imza konusunda düzenleyici ve denetleyici kurum olarak
belirlenen Telekomünikasyon Kurumu, bu yöndeki çalışmalarını 5070 sayılı Kanundan aldığı yetki ile devam ettirmektedir. Ayrıca 2004/21
sayılı Başbakanlık Genelgesi ile, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarıyla birlikte nitelikli elektronik sertifikalarını sağlamak amacıyla
kamu sertifikasyon merkezi oluşturulmuştur. Bu merkezin işletimi TÜBİTAK-UEKAE’ye verilmiştir.

RSS Feed
Pin It
  Ana Sayfa FAYDALI BİLGİLER    
  KURUMSAL Mobil İmza     
  İş Etiği Kurallarımız Digital İmza     
  Çevre Duyarlılığımız E-İmza Hukuk     
  Banka Bilgilerimiz E-İmza Kanunu     
  İnsaKayn naklarıımız      
    DESTEK    
  E-İMZA Sürücüler    
  Başvuru Klavuz     
  E-İmza Nedir ?  S.S.S    
  Kullanım Alanları İletişim     
  Fiyatlarımız Forum    
         
     
   
   
     

Rüzgarlı Cad. 14/151 Eser İş Merkezi ULUS ANKARA
0 ( 850 ) 304 46 92

Bu sayfanın tüm hakları ERC Soft Bilgi Teknolojileri Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine aittir

B i r E R C S O F T K u r u l u ş u d u r

e imza Giriş

E-Devlet başta olmak üzere elektronik ortamda size fırsat ve hizmet sağlayan kurumsal yapılarda E-imza etkisi ve yetkisi sizi her zaman bir adım değil çok daha fazla ileri taşır. Bu sistemi kullanarak yaptığınız bütün işlemlere resmiyet kazandırabilirsiniz. E-imza giriş ile açacağınız kapılar, size resmi hizmet noktasında gereken yardımı her zaman sunacaktır.

E-imza Avantajları

Elinizle attığınız ıslak imza kanun nazarından ne ifade ediyorsa, e-imza aynı özelliklere ve niteliklere sahiptir. Elektronik ortamda iletişim ve bilgi aktarımı noktasında bu gelişmiş sistemi kullanmak, size çok fayda sağlayacaktır.

Bilginin doğruluğunu garanti altına almak elbetteki önemlidir. Bununla beraber karşılıklı olarak bilgi aktarımı konusunda inkâr edilemeyecek bir güvenli ortam sağlamak, yine e imza sayesinde mümkün olabilmektedir.

Elektronik İmza
Resmi kuruluşlar, bankalar, finans kurumları ve birden fazla şubeye sahip olan çok sayıda işletme ve kuruluş, elektronik altyapıyı daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Gelişim ve teknolojinin adeta projesi olarak görülen E-imza ile sanal ortamı ve elektronik altyapıya sahip dijital platformu çok verimli bir şekilde kullanabileceksiniz.
Firmamız E-imza Konusunda Size Destek Veriyor
Hemen başvuru kolayca elde edebileceğiniz bu mükemmel imkân ile birlikte, hemen kullanmaya başlayıp bilgi iletişim noktasında en doğru sonuçlara ulaşabiliyorsunuz.
Sizin için kuracağımız bu sistem oldukça verimli ve olumlu sonuç verirken, bayileriniz ve diğer şubelerinizle birlikte, resmi olarak gerekli iletişim altyapısına sahip olabiliyorsunuz. Firmamızın size sağladığı olağanüstü desteklerle birlikte, bu teknolojinin size sunacağı çok önemli avantajlar var.
MERSİS E-imza
TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkezi sicil kayıt sistemi MERSİS ile elektronik olarak bağlantınızı kurup, gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. E-imza giriş pek çok kamusal projeye ulaşım ve işlevsellik imkânı tanıyor.
Uygun fiyat koşullarıyla size sunduğumuz kaliteli ve tartışılmaz teknoloji ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine elektronik bağlantı kurabiliyor ve E-imza ile bunu çok daha verimli bir hale getirebiliyorsunuz.
E-imza Başvurusu Hemen Onay
Online olarak başvurabilir, firmamızla yüz yüze görüşebilir ve hemen hizmet talep edebilirsiniz. Telefonla kuracağınız iletişimde temsilcimiz sizi tekrardan arayarak, gerekli işlemler konusunda size yardımcı olacaktır.
Fiyat olarak uygun kalite olarak da en üst düzeyde sunumlarımızla birlikte, E-imza başvurusu konusunda en kolay akıcı ve kaliteli hizmetimizden talep edebiliyorsunuz.
E-imza Kullanma Şekli
Elektronik ve dijital ortamda bilgi akışının sağlıklı olması, bilginin ise garantili ve güvenlik dokümana dönüşmesi, E-imza ile mümkün olabilmektedir. Artık işletme bazlı ve bireysel olarak yepyeni bir dönem başlamış durumda.
Devletin başlattığı pek çok projeden yararlanmak için, çok beklemeden hemen harekete geçin. Bu konuda en büyük yardımcınız olan firmamız, en cazip koşullarda sorunsuz ve kaliteli hizmetlerle karşınızda.

E-imza Hizmetimiz
Firmamızın nitelikli elektronik sertifikası olmakla birlikte, tedarik noktasında yetkili ve etkili bir işletme olduğumuzu söylemeliyiz. Size hizmet tedarik noktasındaki yardımlarımızla birlikte sağladığımız E-imza, en kısa sürede uygulamaya konuyor, size elektronik ve dijital ortamda çok büyük avantajlar sağlıyor.
Bize güvenen ve bizden hizmet devam eden müşterilerimizin memnuniyetini kazandık, siz de ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bizimle doğrudan iletişim kurun. Bize yapacağınız E-imza başvuru ve devamındaki süreçteki gelişmelerle birlikte, hemen bu sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.
E-imza Kurulum
Deneyimli ekiplerimiz zaman içerisinde daha fazla tecrübe kazandığı gibi, üstlendikleri bütün görev başarıyla yerine getirerek, güvenli bir firma nasıl olur herkese gösteriyorlar. Siz de bize başvurmak suretiyle, kurulum ve düzenli kullanım konusunda hemen çok daha avantajlı bir konuma gelebilirsiniz.
Bize bilgilerinizi bırakırsanız, sizi tekrardan arayarak tüm sorularınızı cevaplayıp, E-imza konusunda gerekli işlemlerinizi en kısa zamanda gerçekleştiriyoruz.

EKAP UYAP E-imza
Devletin gerçekleştirmiş olduğu dijital altyapıya sahip kamu projelerin tamamından yararlanmak için hemen harekete geçin. EKAP VE UYAP E-imza avantajlarıyla, yerinizden daha iyi hareket etmeden çok hızlı bir şekilde gerekli iletişim ve altyapıyı oluşturabiliyorsunuz.
Size ihalelere katılma fırsatı veren atlar kazanma şansı tanıyan E-imza ile eksiksiz ve kaliteli bir altyapıyla gerçekten çok iyi bir fırsat bulabiliyorsunuz. Ücretsiz kurulum ve destek ekibimizin size bilgi akışı noktasında söyleyeceği ve öğreteceği çok şey var.
En başta E-imza uygulaması ile giriş nasıl yapılır ve sistemin verimli kullanımı nasıl olur? Firmamızdan bu konuda uygun şartlarda yardım ve hizmet alacağınızı unutmayın.
Bireysel E-imza
Kanun hükmüyle geçerliliği kanıtlanmış olan bir sistem ve yöntem, kullanıldıkça avantajlarını size sunmaya devam edecek. 5070 sayılı kanun kapsamı ile kullanıma sunulan elektronik imza, kurumsal olduğu kadar kişisel kullanım fırsatlarıyla da dikkat çekiyor.
Firmamız her türlü hizmet ve uygun koşullarla size destek olmaya devam ediyor. Talep etmeniz halinde, bu girişim sizin için bilgi iletişiminde çok önemli bir adım ve hamle olacak. Bu sayede özellikle dijital ortamda doğru düzenli ve garantili iletişimle birlikte, işlem yapma konusunda da oldukça avantajlı bir konuma geleceksiniz.

  Ana Sayfa FAYDALI BİLGİLER    
  KURUMSAL Mobil İmza     
  İş Etiği Kurallarımız Digital İmza     
  Çevre Duyarlılığımız E-İmza Hukuk     
  Banka Bilgilerimiz E-İmza Kanunu     
  İnsaKayn naklarıımız      
    DESTEK    
  E-İMZA Sürücüler    
  Başvuru Klavuz     
  E-İmza Nedir ?  S.S.S    
  Kullanım Alanları İletişim     
  Fiyatlarımız Forum    
         

GRAFi TAN