Rüzgarlı Cad. 14/151 Eser İş Merkezi ULUS ANKARA 0 ( 850 ) 304 46 92

İmza, bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığı- nı veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işarettir.1 Bu tanımdan imzanın, kişinin adının ve soyadının yan yana gelmiş harfl erden oluşan, her zaman aynı şekilde yazdığı yazı olması gerektiği anlaşılmaktadır. Yaşamımız boyunca binlerce kere attığımız imzamız, hukuk aleminde çok önemli sonuçlar doğuran bir işlemdir. Maddi değeri en yüksek varlığımız olan imzamız ile yüksek miktarda borç altına girebilir, tüm malvarlığınızı başka bir kimseye bağışlayabilir, pek çok suçu farkında olmadan işleyebilir ve daha bir çok hukuki işlemi yapabiliriz. Bilgisayarın da hayatımızdaki önemi, tıpkı imza gibi yadsınamazdır. Hesap makinesiyle işlem yaparken, ATM’den para çekerken, dilekçe yazarken, süpermarketten alış veriş yaparken ve hayatımızdaki daha bir çok işlemi gerçekleştirirken ister istemez bilgisayarı kullanmaktayız. Bilgisayarın en lezzetli meyvesi, 1957’de Sovyet Rusya’nın Spuntik’i fırlatmasıyla başlayan ARPA projesi sayesinde hayat bulan insanoğlunun “internet” adlı bebeği, her geçen gün büyümektedir. Geçen 20 yılda küçük adımlarını atmaya baş- layan bu bebek, şimdi koşmaya başlamıştır ve bizlerin de 1 Türk Dil Kurumu onu yetiştirmek için büyük çaba harcamamız gerektiği açıktır. Dünyada sınırları kaldıran, uzağı yakına getiren bu olu- şumun içine girmemiz uzun zaman almış, fakat bu bebeğe alışmamız çok kısa sürmüştür. Her alanda olduğu gibi, ticari hayat da artık elektronik ortama taşınmıştır. İnternet üzerinden yapılan sözleşmelerin ve pazarlamaların geçerliliği ve güvenliği için bir çok ülkede hukuki düzenlemelerin yapılması gereği doğmuştur. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından hazırlanan, orijinal adıyla “Uncitral Model Law on Electronic Commerce”, Türkçe ifadesiyle “Örnek Elektronik Ticaret Kanunu”, Birleşmiş Milletler genel kurulunda 16 Aralık 1996 tarihinde 51/162 sayılı karar ile kabul edilmiştir.2 Bu kanun, elektronik ticaret konusunda uluslararası ilk metindir ve elektronik ortamdaki diğer düzenlemelere de öncülük etmiştir. Kanunun 5. maddesinde belirtilen “Bilgi, sırf sayısal veri olmasından dolayı hukuki sonuç, geçerlilik ve icra edilebilirlikten mahrum bırakılmamalıdır” ifadesi ile sayısal verilerin hukuki boyutuna değinilmiş ve e-imza kavramının önü açılmıştır. E-ticaret, e-sözleşmeler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Elektronik sözleşmelere borçlar hukuku yönünden bakı- lınca, icap ve kabul beyanlarının ne zaman gerçekleşeceği ve sözleşmeyi yapacak kişinin gerçekten bilgisayar başında irade açıklaması yapan kişinin olup olmadığı konuları önem taşımaktadır. İşte, Örnek Elektronik Ticaret Kanunu’na göre; mesajın gönderildiği an, gönderenin kontrolünden çıktığı andır. Mesajın gönderilenin egemenlik alanına girmesi ise, mesajın gönderilene erişmesi ile aynı andır. Bu esnada sözleşmeyi yapanın kimliği hakkında bilgiyi bize verecek olan, dijital imzanın ta kendisi olacaktır. Kanaatimce akdin oluş- masında esas alınması gereken değer, dijital imzalı irade beyanının alıcı tarafından “okunuldu” onayının verildiği veya aynı yolla teyit edildiği andır. Kişinin doğruluğunu kanıtlamanın yanı sıra elektronik sözleşme kapsamındaki alıcının cevabi onayı çok önemlidir. E-imza, 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu”nda, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi kapsamaktadır. Bu karışık anlatımın yerine e-imza için kısaca, “elektronik ortamda kişinin doğruluğunu kanıtlama tekniğidir” diyebiliriz. Kişinin doğruluğu kağıt ortamında el imzası, mühür veya pul ve sair şekillerle kanıtlanırken, elektronik ortamda da e-imza ile kanıtlanmaktadır. Fakat e-imza kavramı çok genel, üst bir tanımdır. Kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren e- imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafl arın kimliklerinin doğruluğunu sağ- layan sayısal imzaları içermektedir. Dijital imza ise, diğer bir deyişle sayısal imza, asimetrik şifreleme tekniğine dayanmaktadır. İçeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilmektedir.3 PKI isimli projedeki modeller örnek alınarak, açık yöntemli gizli anahtar anlaşmalı şifreler üretilmekte ve bunlar vasıtasıyla dijital imza yaratılmaktadır. Peki, bu şifreleme ne 3 http://www.tk.gov.tr/eimza/E-Imza_faydali_bilgiler.htm kadar güvenli olacaktır? Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; şifreleme tekniğindeki anahtarı deneme yanılma yoluyla bulmaya çalışırsak, yaklaşık 100 bitlik bir anahtar uzunluğu olan bir şifreyi, bugünkü süper bilgisayarlardan milyonlarca kat daha hızlı çalışan bir bilgisayarla bile, milyarlarca yıl sü- ren bir zaman diliminde belki bulabiliriz. Genelde kullanılan IDEA şifreleme algoritması, 128 bitlik anahtar uzunluğu kullanmaktadır; fakat bu bit uzunluğu gelişen teknoloji ile şu an için 256’ya kadar çıkmıştır. Dünyada başlıca SSL dağıtıcıları “Verisign, Thawte, InstantSSL, Entrust, Baltimore, Geotrust” olup, bu dağıtıcıların hepsi en az 128 bitlik anahtarı sağlamaktadır. Açık anahtar altyapı sisteminde, anahtarlardan birinin şifrelediği veriyi yalnızca diğer anahtar çözebilir. Anahtarlardan birine açık anahtar, diğerine gizli anahtar adı verilir; açık anahtar herkese açıklanmaktadır. Açık anahtar altyapı sistemi ile çalışan dijital imzanın kullanımı genel hatlarıyla şu şekilde açıklanır; dijital imza kullanımında bu anahtarlardan yararlanan kişi öncelikle bir dijital sertifi kaya ihtiyaç duymaktadır. Bu sertifi kayı aracı kurumlar vermektedir. Alınan sertifi ka, özel ve genel anahtarlar olmak üzere iki anahtardan oluşur. Özel anahtar bir başkasına e-posta gönderirken mesajınızı şifrelemek amacı ile, genel anahtar ise şifrelediğiniz metnin açılması için kullanılmaktadır. Özel anahtar bilgisayarınızda, genel anahtar ise aracı kurumda saklanmaktadır. Sertifi ka ise hem kişinin bilgisayarında hem de aracı kurumun herkesçe ulaşılabilen sunucularında tutulmaktadır. Örneğin A kullanıcısı bir dijital sertifi ka almış ve B kullanıcısına elektronik imzalı e-posta göndermek istemiştir. Bu durumda A kullanıcısı öncelikle göndereceği e-posta metnini yazmalı, daha sonra kendisine verilen özel anahtar ile yazdığı bu metni şifrelemelidir. Şifrelediği bu metni de normal metnin altına kopyalamalı ve e-postasını B kullanıcısına göndermelidir. Şifrelenecek olan metnin e-postanın tüm içeriği olmasına gerek yoktur. Metinden alınan bir parçanın şifrelenmesi yeterlidir. A kullanıcısının gönderdiği e-posta öncelikle aracı kurumun kontrol sunucularına gider. Burada otomatik olarak sertifi kanın geçerlilik kontrolü yapılır ve e-posta A kullanı- cısının genel anahtarıyla beraber B kullanıcısına ulaştırılır. B kullanıcısının yapması gereken işlem, genel anahtar ile eposta metninin şifrelenmiş kısmını deşifre etmek ve e-postanın gerçekten A kullanıcısından gelip gelmediğini kontrol etmek olacaktır. Deşifre edilen metin ile e-postadaki şifrelenmemiş metnin sadece bir karakterinin bile farklı olması e-postanın bir şekilde değişikliğe uğradığına işaret etmektedir. Bu durumda e-postanın A kullanıcısından gelmediği ya da gönderimden sonra 3. bir şahıs tarafından müdahale edildiği sonucuna ulaşılabilir. Geleneksel iletişim yöntemlerinden elektronik iletişim yöntemine doğru hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bu gelişim ekonomik faaliyet alanlarında ve sosyal yaşamda yeni olanaklar yaratmaktadır. Günümüzde gelişen e-ticaret ve benzeri faaliyetler sonucunda elektronik imzanın çeşitli alanlarda kullanılması sonucu doğmuş ve mevzuatta dü- zenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki yasal sürece 30.07.2001 tarihinde DTM bünyesinde başlayan çalışmalarla adım atılmış, 14.01.2002’de başlayan Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla devam edilmiştir. 15.1.2004 tarihinde kabul edilerek 23.01.2004 tarihinde 25355 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, geneli itibari ile AB’nin 99/93/EC sayılı “Elektronik İmzalarla İlgili Konsey – Komisyon Direktifi ” ile uyumludur ve çoğu madde buradan alıntı olarak 5070 sayılı yasaya girmiştir. Yasada sırasıyla amaç, kapsam ve tanımlar; güvenli eimza ve sertifi ka hizmetleri; denetim ve ceza hükümleri yer almaktadır. Bu yasayla birlikte, diğer kanunlarda da değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve yasanın 21. maddesi ve devamında bu değişiklikler gösterilmiştir. Özellikle 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295 inci maddeden sonra gelmek üzere eklenen aşağıdaki 295/A maddesi usul bakımından çok önemli olmakla birlikte, madde metni şu şekildedir: “Madde 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar. Dava sırasında bir taraf kendisine karşı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanır.” Elektronik sertifi ka hizmet sağlayıcısı, kanunun 8. fıkrasında “elektronik sertifi ka, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Maddenin devamında “Elektronik sertifi ka hizmet sağlayıcısı, Kuruma yapacağı bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer” denilmiştir. Maddede sözü geçen kurum, Telekomünikasyon Kurumu’dur. Bildirimin niteliğini, kapsamını ve bu pazara giriş koşullarını Telekomünikasyon Kurumu düzenlemektedir. Kanundaki şartları yerine getiren gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, kurumun denetimi sonrası elektronik sertifi ka hizmet sağlayıcısı olarak faaliyete geçebilirler. Dijital sertifi ka veren aracı kurumlar kanun çerçevesindeki işlemlerine 18.07.2005 tarihinden itibaren başlamış- lardır. Bu kurumlar faaliyete başlama sırasına göre şöyledir; “Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven); TÜBİTAK – UEKAE ;TürkTrust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.”. Sonuç olarak, dijital imzanın toplumların çoğu tarafından henüz kullanılmayan ama gelecekte sıkça kullanılacak ve hayatı çok daha fazla kolaylaştıracak bir düzenleme oldu- ğundan bahsedebiliriz. Teknolojiyi yakalama konusunda trene her zaman geciken toplumumuzun e-imza konusunda gereken bilgiye sahip olması ve kullanması özellikle e-ticaret konusunda bizleri ileri seviyelere çıkaracaktır

RSS Feed
Pin It
  Ana Sayfa FAYDALI BİLGİLER    
  KURUMSAL Mobil İmza     
  İş Etiği Kurallarımız Digital İmza     
  Çevre Duyarlılığımız E-İmza Hukuk     
  Banka Bilgilerimiz E-İmza Kanunu     
  İnsaKayn naklarıımız      
    DESTEK    
  E-İMZA Sürücüler    
  Başvuru Klavuz     
  E-İmza Nedir ?  S.S.S    
  Kullanım Alanları İletişim     
  Fiyatlarımız Forum    
         
     
   
   
     

Rüzgarlı Cad. 14/151 Eser İş Merkezi ULUS ANKARA
0 ( 850 ) 304 46 92

Bu sayfanın tüm hakları ERC Soft Bilgi Teknolojileri Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketine aittir

B i r E R C S O F T K u r u l u ş u d u r

e imza Giriş

E-Devlet başta olmak üzere elektronik ortamda size fırsat ve hizmet sağlayan kurumsal yapılarda E-imza etkisi ve yetkisi sizi her zaman bir adım değil çok daha fazla ileri taşır. Bu sistemi kullanarak yaptığınız bütün işlemlere resmiyet kazandırabilirsiniz. E-imza giriş ile açacağınız kapılar, size resmi hizmet noktasında gereken yardımı her zaman sunacaktır.

E-imza Avantajları

Elinizle attığınız ıslak imza kanun nazarından ne ifade ediyorsa, e-imza aynı özelliklere ve niteliklere sahiptir. Elektronik ortamda iletişim ve bilgi aktarımı noktasında bu gelişmiş sistemi kullanmak, size çok fayda sağlayacaktır.

Bilginin doğruluğunu garanti altına almak elbetteki önemlidir. Bununla beraber karşılıklı olarak bilgi aktarımı konusunda inkâr edilemeyecek bir güvenli ortam sağlamak, yine e imza sayesinde mümkün olabilmektedir.

Elektronik İmza
Resmi kuruluşlar, bankalar, finans kurumları ve birden fazla şubeye sahip olan çok sayıda işletme ve kuruluş, elektronik altyapıyı daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Gelişim ve teknolojinin adeta projesi olarak görülen E-imza ile sanal ortamı ve elektronik altyapıya sahip dijital platformu çok verimli bir şekilde kullanabileceksiniz.
Firmamız E-imza Konusunda Size Destek Veriyor
Hemen başvuru kolayca elde edebileceğiniz bu mükemmel imkân ile birlikte, hemen kullanmaya başlayıp bilgi iletişim noktasında en doğru sonuçlara ulaşabiliyorsunuz.
Sizin için kuracağımız bu sistem oldukça verimli ve olumlu sonuç verirken, bayileriniz ve diğer şubelerinizle birlikte, resmi olarak gerekli iletişim altyapısına sahip olabiliyorsunuz. Firmamızın size sağladığı olağanüstü desteklerle birlikte, bu teknolojinin size sunacağı çok önemli avantajlar var.
MERSİS E-imza
TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkezi sicil kayıt sistemi MERSİS ile elektronik olarak bağlantınızı kurup, gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. E-imza giriş pek çok kamusal projeye ulaşım ve işlevsellik imkânı tanıyor.
Uygun fiyat koşullarıyla size sunduğumuz kaliteli ve tartışılmaz teknoloji ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine elektronik bağlantı kurabiliyor ve E-imza ile bunu çok daha verimli bir hale getirebiliyorsunuz.
E-imza Başvurusu Hemen Onay
Online olarak başvurabilir, firmamızla yüz yüze görüşebilir ve hemen hizmet talep edebilirsiniz. Telefonla kuracağınız iletişimde temsilcimiz sizi tekrardan arayarak, gerekli işlemler konusunda size yardımcı olacaktır.
Fiyat olarak uygun kalite olarak da en üst düzeyde sunumlarımızla birlikte, E-imza başvurusu konusunda en kolay akıcı ve kaliteli hizmetimizden talep edebiliyorsunuz.
E-imza Kullanma Şekli
Elektronik ve dijital ortamda bilgi akışının sağlıklı olması, bilginin ise garantili ve güvenlik dokümana dönüşmesi, E-imza ile mümkün olabilmektedir. Artık işletme bazlı ve bireysel olarak yepyeni bir dönem başlamış durumda.
Devletin başlattığı pek çok projeden yararlanmak için, çok beklemeden hemen harekete geçin. Bu konuda en büyük yardımcınız olan firmamız, en cazip koşullarda sorunsuz ve kaliteli hizmetlerle karşınızda.

E-imza Hizmetimiz
Firmamızın nitelikli elektronik sertifikası olmakla birlikte, tedarik noktasında yetkili ve etkili bir işletme olduğumuzu söylemeliyiz. Size hizmet tedarik noktasındaki yardımlarımızla birlikte sağladığımız E-imza, en kısa sürede uygulamaya konuyor, size elektronik ve dijital ortamda çok büyük avantajlar sağlıyor.
Bize güvenen ve bizden hizmet devam eden müşterilerimizin memnuniyetini kazandık, siz de ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bizimle doğrudan iletişim kurun. Bize yapacağınız E-imza başvuru ve devamındaki süreçteki gelişmelerle birlikte, hemen bu sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.
E-imza Kurulum
Deneyimli ekiplerimiz zaman içerisinde daha fazla tecrübe kazandığı gibi, üstlendikleri bütün görev başarıyla yerine getirerek, güvenli bir firma nasıl olur herkese gösteriyorlar. Siz de bize başvurmak suretiyle, kurulum ve düzenli kullanım konusunda hemen çok daha avantajlı bir konuma gelebilirsiniz.
Bize bilgilerinizi bırakırsanız, sizi tekrardan arayarak tüm sorularınızı cevaplayıp, E-imza konusunda gerekli işlemlerinizi en kısa zamanda gerçekleştiriyoruz.

EKAP UYAP E-imza
Devletin gerçekleştirmiş olduğu dijital altyapıya sahip kamu projelerin tamamından yararlanmak için hemen harekete geçin. EKAP VE UYAP E-imza avantajlarıyla, yerinizden daha iyi hareket etmeden çok hızlı bir şekilde gerekli iletişim ve altyapıyı oluşturabiliyorsunuz.
Size ihalelere katılma fırsatı veren atlar kazanma şansı tanıyan E-imza ile eksiksiz ve kaliteli bir altyapıyla gerçekten çok iyi bir fırsat bulabiliyorsunuz. Ücretsiz kurulum ve destek ekibimizin size bilgi akışı noktasında söyleyeceği ve öğreteceği çok şey var.
En başta E-imza uygulaması ile giriş nasıl yapılır ve sistemin verimli kullanımı nasıl olur? Firmamızdan bu konuda uygun şartlarda yardım ve hizmet alacağınızı unutmayın.
Bireysel E-imza
Kanun hükmüyle geçerliliği kanıtlanmış olan bir sistem ve yöntem, kullanıldıkça avantajlarını size sunmaya devam edecek. 5070 sayılı kanun kapsamı ile kullanıma sunulan elektronik imza, kurumsal olduğu kadar kişisel kullanım fırsatlarıyla da dikkat çekiyor.
Firmamız her türlü hizmet ve uygun koşullarla size destek olmaya devam ediyor. Talep etmeniz halinde, bu girişim sizin için bilgi iletişiminde çok önemli bir adım ve hamle olacak. Bu sayede özellikle dijital ortamda doğru düzenli ve garantili iletişimle birlikte, işlem yapma konusunda da oldukça avantajlı bir konuma geleceksiniz.

  Ana Sayfa FAYDALI BİLGİLER    
  KURUMSAL Mobil İmza     
  İş Etiği Kurallarımız Digital İmza     
  Çevre Duyarlılığımız E-İmza Hukuk     
  Banka Bilgilerimiz E-İmza Kanunu     
  İnsaKayn naklarıımız      
    DESTEK    
  E-İMZA Sürücüler    
  Başvuru Klavuz     
  E-İmza Nedir ?  S.S.S    
  Kullanım Alanları İletişim     
  Fiyatlarımız Forum    
         

GRAFi TAN